200期【必中24码】开39对

03.15.27.39.02.14.26.38.07.19.31.43
04.16.28.40.10.22.34.46.12.24.36.48

 

204期【必中24码】开11对

13.25.37.11.23.35.47.09.21.33.45.03
15.27.02.14.26.38.12.24.36.48.06.18

 

207期【必中24码】开19对

02.14.26.38.04.16.28.40.08.20.32.44
12.24.36.48.07.19.31.43.09.21.33.45

 

209期【必中24码】开48对

04.16.28.40.06.18.30.42.05.17.29.41
07.19.31.43.12.24.36.48.09.21.33.45

 

210期【必中24码】开18对

03.15.27.39.02.14.26.38.08.20.32.44
10.22.34.46.04.16.18.40.12.24.36.48

 

212期【必中24码】开39对

08.20.32.44.02.14.26.38.01.13.25.37
49.05.17.39.41.11.23.35.47.03.15.27

 

213期【必中24码】开42对

09.21.33.45.03.15.27.39.02.14.26.38
06.18.30.42.04.16.28.40.12.24.36.48

 

214期【必中24码】开41对

11.23.35.47.02.14.26.38.04.16.28.40
05.17.29.41.08.20.32.44.07.19.31.43

 

216期【必中24码】开47对

11.23.35.47.10.22.34.46.02.14.26.38
02.14.26.38.29.17.20.32.24.36.15.27

 

218期【必中24码】开18对

05.14.29.38.04.16.28.40.08.20.32.44
15.27.02.17.26.38.12.24.36.48.06.18

 

219期【必中24码】开41对

09.21.33.45.03.15.27.39.02.14.26.38
06.18.30.42.04.16.28.40.12.24.36.41

 

220期【必中24码】开15对

03.15.27.39.02.14.26.38.08.20.32.44
10.22.34.46.04.16.18.40.12.24.36.48

 

221期【必中24码】开47对

09.21.33.45.03.15.27.39.02.14.26.38
06.18.30.42.04.16.28.40.12.24.36.47

 

222期【必中24码】开24对

11.23.35.47.02.14.26.38.04.16.28.40
05.17.29.41.08.20.32.24.07.19.31.43

 

223期【必中24码】开04对

01.13.25.37.49.06.18.30.42.05.17.29
41.03.15.27.39.04.16.28.40.02.14.26

 

225期【必中24码】开10对

12.24.36.48.06.18.30.42.04.16.28.40
08.10.32.44.09.21.33.45.02.14.26.38

 

226期【必中24码】开47对

07.19.31.43.12.24.36.48.10.22.34.46
11.23.35.47.05.17.29.41.13.25.35.47

 

227期【必中24码】开39对

05.17.29.41.06.18.30.42.08.20.32.44
10.22.34.46.39.21.33.45.07.19.31.43

 

229期【必中24码】开39对

05.17.29.41.10.22.34.46.11.23.35.47
09.21.33.45.07.19.31.43.13.25.37.39

 

230期【必中24码】开41对

07.19.31.43.11.23.35.47.12.24.36.48
05.17.29.41.06.18.30.42.03.15.27.39

 

232期【必中24码】开00对

08.20.32.44.02.14.26.38.01.13.25.37
49.05.17.39.41.11.23.35.47.03.15.27

 

 


澳门特码仙:301987.com记住域名!


互相扶持-共举大事-共创辉煌。

 

 

2021年属性知识